Υπηρεσίες

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση πλήρους μελέτης (προμελέτη, οριστική, εφαρμογής) των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως:

• Ύδρευσης
• Αποχέτευσης λυμάτων & ομβρίων
• Θέρμανσης
• Κλιματισμού – Αερισμού
• Φυσικού αερίου
• Ενεργητικής πυροπροστασίας
• Ανυψωτικών συστημάτων

• Κολυμβητικής δεξαμενής
• Γειώσεων – Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας
• Υποσταθμού Μέσης Τάσης
• Ισχυρών ρευμάτων
• Φωτισμού
• Δομημένης καλωδίωσης
• Συστημάτων ασφαλείας
• Οπτικοακουστικών συστημάτων
• Εφαρμογών επιτήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων (ΚΝΧ, BEMS)
• Ειδικών εγκαταστάσεων

Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων

Κατά την φάση της κατασκευής, αναλαμβάνουμε την υψηλή επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το πλήθος των επισκέψεων επίβλεψης καθορίζεται από την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις του έργου.

Ενεργειακές μελέτες & σύμβουλοι ενέργειας

Ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αναλαμβάνουμε την:

• Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (Π.Ε.Α).

Επιπλέον παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, ακολουθώντας τα στάδια:

• Αποτύπωση κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων
• Καταγραφή καταναλώσεων.
• Ενεργειακή ανάλυση υφιστάμενων κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την αναβάθμιση των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπηρεσίες Συμβούλου & διαχείρισης Η/Μ έργων

Διαθέτουμε την εμπειρία να παρέχουμε πλήθος υπηρεσιών στο αντικείμενο των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, όπως:

• Αποτύπωση & αξιολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
• Αναλυτικές Προμετρήσεις & σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
• Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και σύνταξη συγκριτικών πινάκων.
• Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη συμφωνητικών ανάθεσης έργου.
• Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού.
• Αναλυτικές επιμετρήσεις επί τόπου του έργου και σύνταξη τμηματικών Πιστοποιήσεων κατά την φάση της κατασκευής.
• Παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμού έργου.
• Σύνταξη πρωτοκόλλων προσωρινής, τελικής παράδοσης και παραλαβής έργου.
• Δημιουργία σειράς κατασκευαστικών σχεδίων (As build).
• Σύνταξη φακέλου με τα τεχνικά φυλλάδια και τις εγγυήσεις του Η/Μ εξοπλισμού.
• Σύνταξη βιβλίου για την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.